X
Menu
X

Μεταφορά επενδυτικών αγαθών

Μερίσματα αλλοδαπής φυσικών προσώπων Τα εισοδήματα των φυσικών προσώπων από μερίσματα αλλοδαπής (αλλά και ημεδαπής) προέλευσης φορολογούνται αυτοτελώς με συντελεστή 5%. Τα εισοδήματα αυτά δηλώνονται από τον φορολογούμενο στην ετήσια δήλωση φορολογίας εισοδήματός του (ανεξάρτητα από το εάν τα ποσά εισάγονται στην Ελλάδα ή παραμένουν στο εξωτερικό) και δεν βαρύνονται με επιπλέον φόρο εισοδήματος. Πίστωση παρακρατούμενου φόρου αλλοδαπής Σε περίπτωση που στα μερίσματα έχει γίνει παρακράτηση φόρου στην αλλοδαπή, ο φόρος αυτός θα δηλωθεί στην ετήσια φορολογική δήλωση και θα συμψηφιστεί με τον ημεδαπό φόρο που αναλογεί. Εάν ο φόρος που καταβλήθηκε στην αλλοδαπή είναι υψηλότερος από τον φόρο που[...]
Golden Visa Οι προϋποθέσεις για τη χορήγησή της σε πολίτες τρίτης χώρας Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης (ΦΕΚ Β’ 4155/12-11-2019) η κοινή υπουργική απόφαση 46440/19/2019 σχετικά με τον καθορισμό των δικαιολογητικών, των διαδικασιών και των λοιπών θεμάτων που αφορούν στη χορήγηση άδειας εισόδου και διαμονής στην Ελλάδα σε πολίτες τρίτων χωρών, για επένδυση σε τίτλους ή τραπεζική κατάθεση, βάσει του ν. 4251/2014. Η απόφαση περιλαμβάνει τις περιπτώσεις χορήγησης εθνικής θεώρησης εισόδου για «επένδυση σε τίτλους ή τραπεζική κατάθεση», χορήγησης άδειας διαμονής για «επένδυση σε τίτλους ή τραπεζική κατάθεση» και ορισμένες «Ειδικές Περιπτώσεις». Σύμφωνα με την Κοινή Υπουργική Απόφαση των υπουργείων[...]
Περί διαδοχής ο λόγος: Απαλλάσσονται από το φόρο κληρονομιάς και περιέρχονται αυτομάτως στους επιζώντες συνδικαιούχους, σε περίπτωση θανάτου ενός συνδικαιούχου, οι χρηματικές καταθέσεις και τα αμοιβαία κεφάλαια που τηρούνται σε κοινούς λογαριασμούς και χαρτοφυλάκια της ημεδαπής (ν.5638/1932). Για την εφαρμογή των ανωτέρω, ο νόμος προέβλεπε να έχει τεθεί επί των καταθέσεων ο συγκεκριμένος όρος για την άμεση περιέλευση στους συνδικαιούχους. Ωστόσο, στα 87 χρόνια εφαρμογής του ως άνω νόμου διαμορφώθηκε πάγια πρακτική των ελληνικών τραπεζών να αναγνωρίζουν ότι όλοι οι κοινοί λογαριασμοί υπάγονται στο παραπάνω καθεστώς, χωρίς την ανάγκη θέσης οποιουδήποτε όρου. Οι κοινοί λογαριασμοί που τηρούνται στην αλλοδαπή υπάγονται κανονικά[...]
Τα έγγραφα που απαιτούνται από την ελληνική διοίκηση, υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα, πλην των δικαιολογητικών που εκδίδονται από αλλοδαπές αρχές, τα οποία θα πρέπει να φέρουν επικύρωση.   Η επικύρωση είναι δύο ειδών:   α. Επικύρωση της Σύμβασης της Χάγης (Apostille) Για όσα κράτη έχουν προσχωρήσει στη Σύμβαση της Χάγης, και για τα οποία η Ελλάδα δεν έχει διατυπώσει επιφύλαξη, η Δημόσια Διοίκηση δέχεται την επικύρωση αυτή (APOSTILLE), η οποία τίθεται από την αρμόδια αλλοδαπή αρχή επί του αλλοδαπού εγγράφου.  και β. Προξενική επικύρωση. Για όσα κράτη δεν έχουν προσχωρήσει στη Σύμβαση της Χάγης απαιτείται επικύρωση από την ελληνική προξενική[...]

Δικαιολογητικά εισαγωγής επενδυτικών αγαθών

Τελευταία ενημέρωση: 5 September 2015
Το τελωνείο εισαγωγής των επενδυτικών αγαθών χορηγεί την παραπάνω ατέλεια εφόσον ο ενδιαφερόμενος επιχειρηματίας καταθέσει σ’ αυτό τα ακόλουθα δικαιολογητικά:  Υπεύθυνη δήλωση με την οποία θα δηλώνει ότι η επιχείρησή του έπαυσε οριστικά τη δραστηριότητά της στη χώρα όπου ήταν εγκαταστημένη, ότι τα εισαγόμενα επενδυτικά αγαθά είχαν χρησιμοποιηθεί στην επιχείρηση επί 12 τουλάχιστο μήνες κλπ. 2.   Βεβαίωση επιμελητηρίου της χώρας όπου ήταν εγκαταστημένη η επιχείρηση ή απόδειξη πώλησης των κτιριακών εγκαταστάσεών της ή άλλες ανάλογες επίσημες αποδείξεις, από τις οποίες θα αποδεικνύεται ότι η ενδιαφερόμενη επιχείρηση έπαυσε τη δραστηριότητά της στη χώρα που ήταν εγκαταστημένη και ο χρόνος κατά τον οποίο[...]
Η  ατέλεια  εισαγωγής επενδυτικών αγαθών (επαγγελματικός εξοπλισμός, πάγια, μηχανήματα, κ.λ.π.) παρέχεται εφόσον σε κάθε συγκεκριμένη περίπτωση συντρέχουν για τα μεταφερόμενα αγαθά οι ακόλουθες προϋποθέσεις:  Έχουν πράγματι χρησιμοποιηθεί από την επιχείρηση στην οποία ανήκουν επί 12 τουλάχιστο μήνες πριν από την ημερομηνία παύσης της δραστηριότητας της επιχείρησης στη χώρα από την οποία μεταφέρεται. Προορίζονται να χρησιμοποιηθούν για την ίδια χρήση μετά τη μεταφορά τους. Είναι ανάλογα με το είδος και το μέγεθος της συγκεκριμένης επιχείρησης.  Προορίζονται για την άσκηση δραστηριότητας που δεν απαλλάσσεται από τον Φ.Π.Α. δυνάμει του άρθρου 22 του ν.2859/2000.   Η εισαγωγή των αγαθών στη χώρα μας πρέπει να[...]
Επενδυτικά αγαθά και άλλα αγαθά εξοπλισμού (μηχανήματα, όργανα, συσκευές κλπ.) που εισάγονται στη χώρα μας από τρίτη χώρα, απαλλάσσονται από: το Φόρο Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.), τον εισαγωγικό δασμό, εφόσον τα παραπάνω αγαθά ανήκουν σε επιχείρηση (βιομηχανική, βιοτεχνική, γεωργική κλπ.) που παύει οριστικά τη δραστηριότητά της στη χώρα όπου είναι εγκαταστημένη, προκειμένου να ασκήσει παρόμοια δραστηριότητα στη χώρα μας.

Η ιστοσελίδα μας χρησιμοποιεί cookies για να σας προσφέρει την καλύτερη δυνατή εμπειρία πλοήγησης. περισσότερα

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close

<