X
Menu
X

Γενικές Πληροφορίες

Προσδιορισμός εισοδήματος από υπεραξία μεταβίβασης τίτλων έναντι τιμήματος το ύψος του οποίου εξαρτάται από αναβλητική αίρεση Θέμα: «Χρόνος απόκτησης του εισοδήματος που αποκτούν φυσικά πρόσωπα ή νομικά πρόσωπα/οντότητες από υπεραξία μεταβίβασης τίτλων, έναντι τιμήματος το τελικό ύψος του οποίου εξαρτάται από αναβλητική αίρεση και λοιπές διευκρινίσεις σχετικά με τον προσδιορισμό της υπεραξίας με βάση τις διατάξεις του άρθρου 42 του ν.4172/2013 (Α’ 167)». ΠΕΡΙΛΗΨΗ Α) ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Εγκύκλιος που αφορά τον προσδιορισμό του εισοδήματος από υπεραξία μεταβίβασης τίτλων έναντι τιμήματος, το τελικό ύψος του οποίου εξαρτάται από αναβλητική αίρεση καθώς και την αντιμετώπιση ειδικότερων ζητημάτων κατά την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 42 του[...]
Διαδικασία και προϋποθέσεις υπαγωγής στις διατάξεις του άρθρου 5Γ
1087/2021 ΘΕΜΑ: Διαδικασία και προϋποθέσεις υπαγωγής στις διατάξεις του άρθρου 5Γ του ν. 4172/2013 (Α’ 167), περί ειδικού τρόπου φορολόγησης εισοδήματος από μισθωτή εργασία και επιχειρηματική δραστηριότητα που προκύπτει στην ημεδαπή, φυσικών προσώπων που μεταφέρουν τη φορολογική τους κατοικία στην Ελλάδα. ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΑΑΔΕ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α) Του ν. 4172/2013 «Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν. 4046/2012, ν. 4093/2012 και ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις» (Α΄ 167) και ειδικότερα του άρθρου 5Γ, της περ. ι΄ του άρθρου 33 και της παρ. 62 του άρθρου 72 αυτού, όπως προστέθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 40 του ν. 4758/2020 (Α΄ 242), β) του Κεφαλαίου Α΄ του Μέρους Πρώτου του[...]

Φορολογία μερισμάτων αλλοδαπής φυσικών προσώπων

Τελευταία ενημέρωση: 5 Αυγούστου 2020
Μερίσματα αλλοδαπής φυσικών προσώπων Τα εισοδήματα των φυσικών προσώπων από μερίσματα αλλοδαπής (αλλά και ημεδαπής) προέλευσης φορολογούνται αυτοτελώς με συντελεστή 5%. Τα εισοδήματα αυτά δηλώνονται από τον φορολογούμενο στην ετήσια δήλωση φορολογίας εισοδήματός του (ανεξάρτητα από το εάν τα ποσά εισάγονται στην Ελλάδα ή παραμένουν στο εξωτερικό) και δεν βαρύνονται με επιπλέον φόρο εισοδήματος. Πίστωση παρακρατούμενου φόρου αλλοδαπής Σε περίπτωση που στα μερίσματα έχει γίνει παρακράτηση φόρου στην αλλοδαπή, ο φόρος αυτός θα δηλωθεί στην ετήσια φορολογική δήλωση και θα συμψηφιστεί με τον ημεδαπό φόρο που αναλογεί. Εάν ο φόρος που καταβλήθηκε στην αλλοδαπή είναι υψηλότερος από τον φόρο που[...]
Η διάκριση της δωρεάς από το χρησιδάνειο Το χρησιδάνειο και η δωρεά, έχουν ως κοινό στοιχείο τη μη καταβολή ανταλλάγματος, όμως δεν ταυτίζονται εννοιολογικά, καθώς πρόκειται για συμβάσεις διαφορετικής μορφής. ΔΩΡΕΑ: Το «πράγμα» (κινητό ή ακίνητο) δίδεται χωρίς αντάλλαγμα, αλλά μετά δεν επιστρέφεται ΧΡΗΣΙΔΑΝΕΙΟ: Το «πράγμα» (κινητό ή ακίνητο) δίδεται χωρίς αντάλλαγμα, αλλά μετά επιστρέφεται Η διάκριση της δωρεάς από την κληρονομιά Η δωρεά και η κληρονομιά φορολογούνται με την ίδια κλίμακα φορολογίας. Στην περίπτωση όμως της φορολόγησης της δωρεάς δεν εκπίπτουν από το φόρο τα χρέη όπως στην περίπτωση της κληρονομιάς. Στην κληρονομιά εκπίπτουν τα χρέη και τα βάρη[...]

Κλίμακα εισφοράς αλληλεγγύης -Επικαιροποιημένη

Τελευταία ενημέρωση: 27 Μαρτίου 2017
Παραθέτουμε τους νέους συντελεστές υπολογισμού εισφοράς αλληλεγγύης με βάση το καθαρό εισόδημα. ΚΛΙΜΑΚΑ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 2016 ΚΑΙ ΕΠΟΜΕΝΑ   ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (€) ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ (%) ΦΟΡΟΣ ΚΛΙΜΑΚΙΟΥ (€) ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (€) ΦΟΡΟΥ        (€) 12000 0,00 % 0 12000 0 8000 2,20 % 176 20000 176 10000 5,00 % 500 30000 676 10000 6,50 % 650 40000 1326 25000 7,50 % 1875 65000 3201 155000 9,00 % 13950 220000 17151 Υπερβάλλον 10,00 %  
Κοινοποιήθηκε ερμηνευτική εγκύκλιος του Υπ. Οικονομικών σχετικά με την έννοια του φορολογικού έτους αλλά και τον χρόνο κτήσης του εισοδήματος. Από την απόφαση αξίζει να διαβάσετε το παρακάτω απόσπασμα. Χρόνος κτήσης εισοδήματος Σύμφωνα με την ερμηνευτική απόφαση τίθεται ως γενικός κανόνας για το χρόνο κτήσης του εισοδήματος το σύστημα της δεδουλευμένης βάσης, ήτοι ο χρόνος που ο δικαιούχος απέκτησε το δικαίωμα είσπραξης του εισοδήματος, όπως άλλωστε ίσχυε και με τις προϊσχύσασες διατάξεις του ν.2238/1994, εν αντιθέσει με το σύστημα της ταμειακής βάσης το οποίο εφαρμόζεται κατά ρητή διατύπωση του νόμου μόνο για τις ανείσπρακτες δεδουλευμένες αποδοχές που εισπράττει καθυστερημένα ο[...]

Οι κατηγορίες εισοδημάτων στην ελληνική νομοθεσία

Τελευταία ενημέρωση: 23 Αυγούστου 2015
Υπάρχουν τέσσερις κατηγορίες εισοδημάτων στην Ελλάδα: α) το εισόδημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις, β) το εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα, γ) το εισόδημα από κεφάλαιο (μερίσματα, τόκοι, δικαιώματα, ακίνητη περιουσία) και δ) το εισόδημα από υπεραξία μεταβίβασης κεφαλαίου (π.χ. μετοχές, μερίδια ή μερίδες σε προσωπικές εταιρείες, κρατικά ομόλογα και έντοκα γραμμάτια ή εταιρικά ομόλογα, παράγωγα χρηματοοικονομικά προϊόντα).
Ο φόρος που προκύπτει από τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος μπορεί να εξοφληθεί είτε εφάπαξ και παρέχεται μια έκπτωση 2% επί του ποσού του φόρου, είτε καταβάλλεται σε τρεις (3) ίσες διμηνιαίες δόσεις μέχρι την τελευταία ημέρα των μηνών Ιουλίου, Σεπτεμβρίου και Νοεμβρίου, χωρίς τον υπολογισμό της έκπτωσης που αναφέρεται στην προηγούμενη περίπτωση. Να σημειωθεί πως κάθε χρόνο οι ημερομηνίες μπορεί να παραταθούν ή να τροποποιηθούν ανάλογα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.
Τροποποιητική δήλωση, λόγω λάθους ή παράλειψης, υποβάλλεται οποτεδήποτε, όχι όμως μετά την έκδοση εντολής ελέγχου από τη Φορολογική Διοίκηση ή την παραγραφή του δικαιώματος της Φορολογικής Διοίκησης για έλεγχο της αρχικής δήλωσης.  Οι τροποποιητικές δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος υποβάλλονται ηλεκτρονικά για το φορολογικό έτος 2014. Συμβουλή: Η διόρθωση σε περίπτωση λάθους καλό είναι να γίνεται εντός των προθεσμιών υποβολής της αρχικής δήλωσης, για αυτό ο φορολογούμενος λαμβάνοντας στα χέρια του το αποδεικτικό υποβολής της αρχικής δήλωσης οφείλει να το ελέγχει εκ νέου και σε περίπτωση παράλειψης να ενημερώνει το σύμβουλό του.  
Πού υποβάλλουν δήλωση οι κάτοικοι εξωτερικού;  Όσοι ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα στην Ελλάδα, υποβάλλουν τη δήλωσή τους στη Δ.Ο.Υ. στη χωρική αρμοδιότητα της οποίας βρίσκεται η διεύθυνση της έδρας της επιχειρηματικής δραστηριότητας κατά το χρόνο υποβολής της δήλωσης. Όσοι έχουν ορίσει φορολογικό εκπρόσωπο που υπάγεται ως προς τη φορολογία εισοδήματος σε Δ.Ο.Υ του Νομού Αττικής ή διαθέτουν ταχυδρομική διεύθυνση όπου διαμένουν προσωρινά που υπάγεται σε Δ.Ο.Υ. της περιοχής του Νομού Αττικής, υποβάλλουν τη δήλωσή τους στη Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού. Όσοι έχουν ορίσει φορολογικό εκπρόσωπο που υπάγεται ως προς τη φορολογία εισοδήματος σε Δ.Ο.Υ εκτός του Νομού Αττικής ή διαθέτουν ταχυδρομική διεύθυνση όπου[...]
Μάθετε πότε υποχρεούστε ως κάτοικοι εξωτερικού να υποβάλλετε δήλωση στην Ελλάδα. Υπόχρεοι για υποβολή δήλωσης (Ε1) είναι οι κάτοικοι εξωτερικού μόνο όταν αποκτούν πραγματικό εισόδημα, φορολογούμενο με οποιονδήποτε τρόπο (π.χ. βάσει κλίμακας ή αυτοτελώς) ή απαλλασσόμενο, από πηγές Ελλάδας. Αντιθέτως, ένας κάτοικος εξωτερικού που διαθέτει π.χ. δευτερεύουσα κατοικία/επιβατικό αυτοκίνητο στην Ελλάδα ή προβαίνει σε αγορά ακινήτου/αυτοκινήτου στην Ελλάδα, εφόσον δεν αποκτά πραγματικό εισόδημα στη χώρα μας, δεν υποχρεούται σε υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος.

Κατηγορίες Φορολογικού Οδηγού

Η ιστοσελίδα μας χρησιμοποιεί cookies για να σας προσφέρει την καλύτερη δυνατή εμπειρία πλοήγησης. περισσότερα

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close

<