X
Menu
X

Apostille: Επικύρωση ελληνικών εγγράφων – Στοιχεία επικοινωνίας αρμόδιων υπηρεσιών

(Επικαιροποιημένο)

Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Ο Συντονιστής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής χορηγεί τη Σφραγίδα της Συμβάσεως της Χάγης της 05ης Οκτωβρίου 1961 (APOSTILLE) που καταργεί την υποχρέωση επικύρωσης των αλλοδαπών δημοσίων εγγράφων σε διοικητικά έγγραφα των δημοσίων πολιτικών υπηρεσιών του Νομού Αττικής που δεν περιέρχονται στην αρμοδιότητα της αιρετής περιφερείας, των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.), των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου βαθμού και των ληξιαρχείων. Ως διοικητικά νοούνται επίσης, και μη πολιτικά έγγραφα, όπως: τα στρατιωτικά*, τα εκκλησιαστικά και τα αστυνομικά έγγραφα (υπ’ αριθμ. 34193/14-6-1988 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών). Όσον αφορά τα έγγραφα που εκδίδονται από τις Ανεξάρτητες Αρχές, εμπίπτουν, ομοίως, στην αρμοδιότητα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης.

*ΠΡΟΣΟΧΗ! Τα έγγραφα που είναι απόρρητα (όπως τα απολυτήρια στρατού ή τα έγγραφα επιστρατεύσεως) δεν επισημειώνονται. Συνήθως προσκομίζονται πιστοποιητικά στρατολογικής καταστάσεως από τις στρατολογικές υπηρεσίες της Αττικής για επισημείωση.

Η Σφραγίδα της Χάγης για τα έγγραφα υπηρεσιών χωρικής αρμοδιότητας Νομού Αττικής χορηγείται από το Γραφείο που ανήκει στη Διεύθυνση Διοίκησης Τμήμα Γραμματείας και Πληροφόρησης Πολιτών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής (Γ.Κατεχάκη 56, 1ος όροφος, Αθήνα).

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ:

 • Αριθμοί τηλεφώνου: (213) 2035693,– 694, – 695, – 702, – 703, -729, – 733, και – 778. Γραφείο Προϊσταμένης Τμήματος: (213) 2035728.
 • Αριθμός Συσκευής Τηλεομοιοτυπίας: (213) 2035705.
 • Διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείουxagi@attica.gr, a.tousis@attica.gr, a.kasomouli@attica.gr και i.kottis@attica.gr.

Με την υπ’ αριθμ. 69353/25540/30-8-2017 Απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, ορίζονται οι ώρες συναλλαγής με το κοινό καθημερινά (από Δευτέρα έως και Παρασκευή) από 09:00 έως 14:00.

 • Για τη χορήγηση της Σφραγίδας της Χάγης, απαραίτητη είναι η ύπαρξη του δείγματος υπογραφής ή μονογραφής του υπογράφοντος το δημόσιο έγγραφο από την αρμόδια για τη χορήγηση της επισημειώσεως αρχή (υπ’ αριθμ. 9190/31-3-2003, και οίκ.36396/10-6-2008 έγγραφα του Υπουργείου Εσωτερικών). Η υπογραφή πρέπει να είναι η πρωτότυπη και όχι προεκτυπωμένη ή με σφραγίδα. Τα δημόσια έγγραφα πρέπει να είναι σε κάθε περίπτωση τα πρωτότυπα ή ακριβή αντίγραφα – ακριβή φωτοαντίγραφα από την εκδούσα και μόνο αρχή με όλες τις προϋποθέσεις που ισχύουν από τις διατάξεις των νόμων (υπ’ αριθμ. Δ6Δ 1138066 ΕΞ /05-10-2012 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών). Δεν γίνονται δεκτά ακριβή φωτοαντίγραφα παραληφθέντα μέσω τηλεομοιοτυπίας ή Βεβαιώσεις από το Εθνικό Δημοτολόγιο.

Τονίζεται πως η Apostille, ΟΥΔΟΛΩΣ σχετίζεται με τις διατάξεις της ρυθμίσεως για την κατάργηση της υποχρεώσεως υποβολής πρωτοτύπων ή επικυρωμένων αντιγράφων εγγράφων του Ν.4250/2014 (υπ’ αριθμ.  ΔΙΣΚΠΟ/Φ.15/18660/28-7-2014 ΥΠ.ΔΙ.Μ.Η.Δ και 29446/20-8-2014 ΥΠ.ΕΣ.).

 • Η επικύρωση ενός εγγράφου δεν συνιστά ανανέωση, μεταγενέστερη έκδοση, χρονική επέκταση ή παράταση της αρχικής ισχύος αλλά μόνο αναπαραγωγή του πρωτοτύπου (ΔΙΚΠΟ/Φ.22-3-2005/ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α.)
 • Η διάρκεια ισχύος των εγγράφων που προσκομίζονται προς επισημείωση καθορίζεται από τη νομοθεσία και τις ειδικές διατάξεις – εγκυκλίους που εφαρμόζει η εκδούσα αρχή.
 • Τα έγγραφα μπορούν να επισημειωθούν από τους ενδιαφερομένους κατόπιν αιτήσεως (όπως ορίζεται από τη νομοθεσία) στο αρμόδιο Γραφείο με αυτοπρόσωπη παρουσία ή με εξουσιοδότηση. Υπάρχει ακόμη η δυνατότητα αποστολής μέσω ταχυδρομείου ή διαδικασίας ταχυμεταφοράς (courier) εφόσον βεβαίως, πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις που αναφέρονται στον Ν.1497/1984. Ακόμη, συμφώνως με την υπ’ αριθμ. ΔΙΑΔΠ/α1/13190/2002 (ΦΕΚ 896/16-7-2002) Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, «μπορεί να γίνει υποβολή εγγράφων στα Κ.Ε.Π. για την προώθησή τους στις αρμόδιες υπηρεσίες για την Επισημείωση». Στα πλαίσια της συντομότερης εξυπηρετήσεως των συναλλασσόμενων και εφόσον το επιτρέπουν οι συνθήκες καταβάλλεται προσπάθεια εκ μέρους του Γραφείου να εξαντληθούν τα όποια περιθώρια ευελιξίας είναι διαθέσιμα (όσον αφορά την υποβολή αιτήσεων, άμεση παράδοση επισημειωμένων εγγράφων κτλ).
 • Η Apostille πιστοποιεί την υπογραφή, την ιδιότητα του υπογράφοντος και ενδεχομένως τη σφραγίδα που φέρει το έγγραφο. Δεν πιστοποιεί το περιεχόμενο του εγγράφου για το οποίο εκδόθηκε.
 • Η αποδοχή και η αποδεικτική αξία των δημοσίων εγγράφων με Apostille υπόκειται στη νομοθεσία του κράτους προορισμού. Δεκτά γίνονται και τα έγγραφα που φέρουν ηλεκτρονική επισημείωση (e-Apostille) εφόσον αυτή έχει υιοθετηθεί από ένα κράτος. Δεν αλλοιώνεται η Apostille εάν είναι ηλεκτρονικώς συμπληρωμένη ή διαφορετικού μεγέθους ή εμπεριέχει πρόσθετα στοιχεία εκτός του πλαισίου της.
 • Εναπόκειται στη νομοθεσία του Κράτους προελεύσεως να καθορίσει τη δημοσία φύση ενός εγγράφου και να προσδιορίσει ποιος έχει την εξουσία να το εκδώσει.
 • Οι αρμόδιες αρχές για την Επισημείωση μπορούν να λαμβάνουν μέτρα εκτός της διαδικασίας εκδόσεως των Επισημειώσεων για να αντιμετωπίσουν περιπτώσεις απάτης ή άλλων παραβάσεων της σχετικής εσωτερικής νομοθεσίας.
 • Η Επισημείωση προηγείται της Μεταφράσεως!

Σκοπός της Μεταφραστικής Υπηρεσίας είναι η έγκυρη μετάφραση δημόσιων και ιδιωτικών εγγράφων. Αλλοδαπά δημόσια έγγραφα μεταφράζονται εφόσον φέρουν την σφραγίδα της Συμβάσεως της Χάγης (APOSTILLE) στην περίπτωση που προέρχονται από Αρχή χώρας συμβεβλημένης σ’ αυτήν, σε κάθε άλλη δε περίπτωση εφόσον φέρουν θεώρηση από την Ελληνική Προξενική Αρχή της χώρας προελεύσεως του εγγράφου ή από την Προξενική Αρχή της χώρας αυτής στην Ελλάδα και εν συνεχεία από το Τμήμα Επικυρώσεων του Κ.Ε.Π.Π.Α. του Υπουργείου Εξωτερικών ή το αντίστοιχο Γραφείο Επικυρώσεων στην Υπηρεσία Διεθνών Σχέσεων (Υ.ΔΙ.Σ.) Θεσσαλονίκης, Διοικητήριο (για την επικύρωση της υπογραφής των διαπιστευμένων υπαλλήλων των ξένων Διπλωματικών και Προξενικών Αρχών στην Ελλάδα). Σχετικός είναι ο Ν. 3712/2008 – ΦΕΚ 225/Α’/5.11.2008.

Επικοινωνία: Αρίωνος 10, Πλατεία Ψυρρή, αριθμός τηλεφώνου: (210) 3285711, -712, -714, -716, -717.

Ώρες συναλλαγής με το κοινό: 09:00-13:00 από Δευτέρα έως Παρασκευή.

Όταν πρόκειται για μετάφραση ήδη επισημειωθέντος εγγράφου με Apostille, η επισημείωση της μεταφράσεως δεν προσθέτει επιπλέον αποδεικτική αξία σ’ αυτό. Άλλωστε, η επισημείωση σε μετάφραση θα βεβαιώνει τη γνησιότητα της υπογραφής του μεταφραστή και την ιδιότητα με την οποία ενήργησε και όχι τη γνησιότητα της υπογραφής και  την ιδιότητα του υπογράφοντος στο έγγραφο το οποίο μεταφράστηκε (υπ’ αριθμόν οίκ. 36718/13-9-2013 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών).

 • Συμφώνως με το άρθρον 36 παρ. 2γ του Κώδικος περί Δικηγόρων (Ν. 4194/ 27-9-2013), επιτρέπεται από τον δικηγόρο η μετάφραση εγγράφων που έχουν συνταχθεί σε ξένη γλώσσα, καθώς και η μετάφραση ελληνικών εγγράφων σε οποιαδήποτε ξένη γλώσσα. Η μετάφραση έχει πλήρη ισχύ έναντι οποιασδήποτε Δικαστικής ή άλλης Αρχής, εφόσον συνοδεύεται από επικυρωμένο αντίγραφο του εγγράφου που μεταφράστηκε και ο δικηγόρος βεβαιώνει ότι έχει επαρκή γνώση της γλώσσας από και προς την οποία μετέφρασε.

Συνεπώς στο τέλος του μεταφρασμένου κειμένου θα πρέπει να τίθεται το παρακάτω κείμενο: «Ακριβής μετάφραση από την ……………….., του εγγράφου του οποίου νομίμως επικυρωμένο αντίγραφο επισυνάπτεται στην παρούσα. Εκδίδω  την μετάφραση αυτή σύμφωνα με το άρθρο 36 παρ. 2γ του Κώδικα περί Δικηγόρων βεβαιώνοντας συγχρόνως ότι έχω επαρκή γνώση της γλώσσας από και προς την οποία μεταφράζω. Η ως άνω μετάφραση έχει πλήρη ισχύ έναντι οποιασδήποτε δικαστική ή άλλης αρχής σύμφωνα με το προαναφερόμενο άρθρο.

Τόπος-ημερομηνία

ο/η δικηγόρος που μεταφράζει και βεβαιώνει»

Ο Δικηγορικός Σύλλογος επικυρώνει το γνήσιο της υπογραφής του δικηγόρου που έκανε την μετάφραση (για τις περιπτώσεις που δεν είναι αποδεκτή η ιδιωτική μετάφραση σε χώρες του εξωτερικού χωρίς τη Σφραγίδα της Ελληνικής Δημοκρατίας).

 • Σε κάθε περίπτωση η χώρα υποδοχής του εγγράφου είναι αυτή που καθορίζει τον τύπο των μεταφράσεων που γίνονται αποδεκτές αναλόγως από πού αυτές προέρχονται (επίσημες μεταφραστικές αρχές, δικηγόροι, ορκωτοί μεταφραστές, προξενεία, ινστιτούτα κτλ).

Σημαντική σημείωση σχετικά με την μετάφραση:

Επειδή σε κάποιες ειδικές περιπτώσεις ζητείται και η επικύρωση επί των μεταφράσεων, θα μπορούσε να επισυναφθεί βεβαίωση από το Υπουργείο Εξωτερικών ή από τον Δικηγορικό Σύλλογο η οποία θα  πιστοποιεί τη δυνατότητα του μεταφράσαντος να πραγματοποιεί τις συγκεκριμένες μεταφράσεις με αναφορά στα στοιχεία του εγγράφου. Εναλλακτικώς , ο μεταφραστής σε ξεχωριστή δήλωση στην οποία θα θεωρηθεί αρμοδίως το γνήσιο της υπογραφής του δύναται να αναφέρει την ιδιότητά του και τα στοιχεία του εγγράφου που έχει μεταφράσει.

 • Με το υπ’ αριθμόν 5325/02-02-2011 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών Αποκεντρώσεως, οι Αποκεντρωμένες Διοικήσεις ασκούν τις αρμοδιότητες που είχαν οι κρατικές Περιφέρειες. Ουδεμία διάταξη του νόμου 1497/1984 έχει τροποποιηθεί από μεταγενεστέρους νόμους.

Παρατίθεται κατωτέρω κατάλογος με τις υπηρεσίες που είναι αρμόδιες για την χορήγηση της Σφραγίδας της Χάγης ανά νομό της Ελλάδος. Προτείνεται η επιβεβαίωση εκ μέρους των ενδιαφερομένων για ενδεχόμενες μεταβολές των στοιχείων επικοινωνίας των λοιπών υπηρεσιών.

Στοιχεία επικοινωνίας των υπολοίπων Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της Χώρας που χορηγούν τη Σφραγίδα της Χάγης (Apostille)

 • Τα έγγραφα που εκδίδονται από πρεσβείες ή από προξενεία και ξένες διπλωματικές αρχές επικυρώνονταιαπό το Τμήμα Επικυρώσεων του Υπουργείου Εξωτερικών – Φ.093/3/ΑΣ 1856/98 (Φ.Ε.Κ. 478 τ. Β΄) – (Αρίωνος 10, τηλ.: (210) 3285756 και (210) 3285757). Στην περίπτωση όμως των εγγράφων, τα οποία έχουν εκδοθεί από διπλωματικούς ή προξενικούς πράκτορες των Κρατών – Μελών, που έχουν επικυρώσει τη Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης (επίσημη ιστοσελίδα: www.coe.int) «περί καταργήσεως της επικυρώσεως των εγγράφων συνταχθέντων υπό διπλωματικών και προξενικών πρακτόρων (Λονδίνο, 07/06/1968)», η οποία κυρώθηκε από τη χώρα μας με το Ν. 844/1978, αυτά διακινούνται μεταξύ αυτών των Κρατών – Μελών χωρίς καμία περαιτέρω επικύρωση. Τα κράτη-μέλη αυτά είναι: Αυστρία, Κύπρος, Τσεχία, Γαλλία, Γερμανία, Ιρλανδία, Ιταλία, Λιχτενστάιν, Λουξεμβούργο, Ισπανία, Ολλανδία, Νορβηγία, Πολωνία, Πορτογαλία, Μολδαβία,
  Σουηδία, Ελβετία, Τουρκία, Ηνωμένο Βασίλειο, Εσθονία και Ρουμανία.
 • Παρατίθεται κατάλογος των χωρών που έχουν προσχωρήσει στην διεθνή Σύμβαση της Χάγης:

Κατάλογος χωρών στις οποίες χορηγείται η Σφραγίδα της Χάγης (Apostille)

 • Όταν τα έγγραφα πρόκειται να σταλούν σε κάποια χώρα εκτός της Συμβάσεως της Χάγης ή σε χώρα που η χώρα μας έχει εγείρει αντιρρήσεις (Μογγολία, Ουζμπεκιστάν, Περού & Κιργιστάν) ακολουθείται η εξής διαδικασία: Τα έγγραφα που προέρχονται από δήμους και τα αντίστοιχα Κ.Ε.Π. αυτών επικυρώνονται πρώτα από το Υπουργείο Εσωτερικών (Σταδίου 27, Αθήνα, αριθμοί τηλεφώνου: (210) 3744000 και (210) 3744106) και έπειτα από το Υπουργείο Εξωτερικών (Αρίωνος 10, Πλ. Ψυρρή, αριθμοί τηλεφώνου: (210) 3285756 και (210) 3285757).Τα έγγραφα που προέρχονται από άλλες δημόσιες υπηρεσίες πρέπει πρώτα να επικυρώνονται από τα Υπουργεία που ανήκουν (π.χ. έγγραφα που προέρχονται από Πρωτοδικεία, επικυρώνονται πρώτα στο Υπουργείο Δικαιοσύνης κι έπειτα στο Υπουργείο Εξωτερικών. Σε κάθε περίπτωση συνιστάται η επικοινωνία με το Υπουργείο Εξωτερικών για αποφυγή εσφαλμένων ενεργειών).
 • Για τα έγγραφα που εκδόθηκαν από υπηρεσίες αλλοδαπών αρχών η Επισημείωση της Χάγης χορηγείται αποκλειστικώς από την χώρα εκδόσεως του εγγράφου και όχι από τα προξενεία ή στις πρεσβείες των χωρών αυτών.

Για περισσότερες πληροφορίες καθώς και συμπεράσματα και συστάσεις της Ειδικής Επιτροπής Μονίμου Γραφείου Συνδιασκέψεως Χάγης μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα www.hcch.net

Πιο συγκεκριμένα, τα στοιχεία των υπηρεσιών που είναι αρμόδιες για την χορήγηση του Apostille ανά χώρα μπορούν να βρεθούν στην εξής διαδρομή:  www.hcch.net -> Apostille  ->  Competent Authorities

 • Χρήσιμες πληροφορίες μπορούν να αντληθούν από το Υπουργείο Εσωτερικών στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.ypes.gr/el/Ministry/Actions/Apostille/  από όπου μπορούν να ληφθούν η «Σύμβαση της επισημείωσης της Σφραγίδας της Χάγης» και το «Apostille Εγχειρίδιο».
 • Η Χώρα μας, με τον Ν.4231/28-01-2014 (Φ.Ε.Κ. 19 Α΄), επικύρωσε τη Σύμβαση της Διεθνούς Επιτροπής Προσωπικής Καταστάσεως της 15ης Σεπτεμβρίου 1977 περί απαλλαγής από την επικύρωση ορισμένων πράξεων και εγγράφων. Συγκεκριμένα, αυτών που σχετίζονται με την προσωπική κατάσταση, την δικαιοπρακτική ικανότητα, την οικογενειακή κατάσταση, την ιθαγένεια, την κατοικία ή διαμονή ενός ατόμου ανεξαρτήτως χρήσεως για την οποία προορίζονται καθώς και αυτών που εκδίδονται για να χρησιμοποιηθούν ενόψει της τελέσεως γάμου ή της εκδόσεως μίας ληξιαρχικής πράξεως. Τα έγγραφα αυτά πρέπει να φέρουν ημερομηνία, υπογραφή και σφραγίδα της αρμόδιας για την έκδοση αρχής του κράτους που τα χορήγησε.

Οι λοιπές χώρες που έχουν επικυρώσει τη Σύμβαση είναι: Αυστρία, Ισπανία, Γαλλία, Ιταλία, Λουξεμβούργο, Ολλανδία, Πορτογαλία, Τουρκία, Πολωνία.

 • Μεταξύ Ελλάδος και Κύπρου ισχύει η Συμφωνία της 05-3-1984 (Ν.1548/85 Φ.Ε.Κ. Α’), η οποία σε αρκετές περιπτώσεις δικαστικών αλλά και δημοσίων εγγράφων δεν απαιτείται υποχρέωση επικύρωσης (υπ’αριθμ. 65111/16-11-2009 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης). Προτείνεται η διευκρινιστική επιβεβαίωση για την κατά περίπτωση προσκόμιση εγγράφου από τη χώρα υποδοχής.
 • Στα πλαίσια της κυρώσεως της Συμβάσεως για την έκδοση πιστοποιητικών ικανότητας γάμου (Μόναχο, 05-9-1980) με τον Ν.4230/2014 (Φ.Ε.Κ. 18 Α’ 28-01-2014),το έκαστο συμβαλλόμενο κράτος εκδίδει το πρότυπο πολύγλωσσο πιστοποιητικό το οποίο φέρει ημερομηνία, υπογραφή και σφραγίδα από την εκδούσα αρχή και έχει διάρκεια ισχύος έξι μηνών από την ημερομηνία της εκδόσεώς του.
  Τα κράτη που έχουν κυρώσει τη Σύμβαση, πέραν της Ελλάδος, είναι:
  Αυστρία, Βέλγιο, Γαλλία, Γερμανία. Ελβετία, Ισπανία, Ιταλία, Λουξεμβούργο, Ολλανδία, Πορτογαλία, Τουρκία. Προφανώς, δεν χρειάζεται στην περίπτωση αυτή η επισημείωση με το Apostille.
 • Τα έγγραφα που εκδίδονται από την Περιφέρεια Αττικής επισημειώνονται με την Σφραγίδα της Χάγης από την Περιφέρεια Αττικής: Λ. Συγγρού 80 – 88, Περιοχή Συγγρού-Φιξ, 3ος όροφος, αριθμοί τηλεφώνου: (213) 2065069 – 073 και (213) 2065166. Ιστοσελίδα: http://www.patt.gov.gr/site/index.php?option=com_content&view=article&id=17931&Itemid=755

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση παρακαλούμε επικοινωνείτε πρώτα με τα κεντρικά Γραφεία της Περιφερείας Αττικής.

 • Τα θεωρημένα αντίγραφα δικαστικών εγγράφων που έχουν εκδοθεί από το Πρωτοδικείο Αθηνών (όχι απλά φωτοαντίγραφα), τα θεωρημένα αντίγραφα δικαστικών εγγράφων που έχουν εκδοθεί από τα Ειρηνοδικεία της αρμοδιότητος του Πρωτοδικείου Αθηνών και έχει θεωρηθεί σ’ αυτά η υπογραφή του Γραμματέως από τον Προϊστάμενο Ειρηνοδίκη, τα θεωρημένα αντίγραφα δικαστικών εγγράφων που έχουν εκδοθεί από το Εφετείο Αθηνών, την Εισαγγελία Εφετών, τον Άρειο Πάγο, και την Εισαγγελία του Αρείου Πάγου και έχει θεωρηθεί σ’ αυτά η υπογραφή του Γραμματέως από τον αντίστοιχο Πρόεδρο ή Εισαγγελέα επισημειώνονται από το Πρωτοδικείο Αθηνών (πρώην Σχολή Ευελπίδων, Νέα Κυψέλη, κτίριο 6, γραφείο 107, αριθμός τηλεφώνου: (210) 8841618, προηγείται μεγαρόσημο ύψους τριών ευρώ (€3) από το κτίριο 12 – 1ος όροφος). Ώρες κοινού: 10:00 – 13:00 καθημερινά. Ιστοσελίδα: http://www.protodikeio-ath.gr Τα θεωρημένα αντίγραφα συμβολαιογραφικών εγγράφων Περιφερείας του Πρωτοδικείου Αθηνών, τα θεωρημένα έγγραφα από Υποθηκοφυλακεία της ιδίας Περιφερείας, τα έγγραφα των δικαστικών επιμελητών του Πρωτοδικείου, με επικύρωση από τον Πρόεδρο των Επιμελητών και τα θεωρημένα αντίγραφα Ποινικού Μητρώου που εκδίδει η Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών, επισημειώνονται με τη Σφραγίδα της Χάγης επίσης από το Πρωτοδικείο Αθηνών. Σχετικό είναι και το υπ΄αριθμ. 5325/02-02-2011 του Υπουργείου Εσωτερικών καθώς και το υπ΄αριθμ. 3071/07-4-2017 έγγραφο του Πρωτοδικείου Αθηνών.
 • Για τα δικαστικά έγγραφα του Πειραιώς, ακολουθείται η αντίστοιχη διαδικασία. Επικοινωνήστε με το Πρωτοδικείο Πειραιώς (Λεωφόρος Σκουζέ 3-5 και Φίλωνος, Πειραιάς, γραφείο 628 – 6ος όροφος, ώρες λειτουργίας: 07:00-15:00, αριθμoί τηλεφώνου: (210) 4582039 (210) 4582118-119. Ιστοσελίδα: https://www.protodikeio-peir.gr
 • Τα έγγραφα που εκδίδονται από το Διοικητικό Πρωτοδικείο, από το Διοικητικό Εφετείo και από το Συμβούλιο της Επικρατείας επισημειώνονται στο Διοικητικό Πρωτοδικείο (Λουίζης Ριανκούρ 85, Αμπελόκηποι, αριθμός τηλεφώνου: (210) 6962363). Για να χορηγηθεί η επισημείωση στα έγγραφα του Διοικητικού Εφετείου και του Συμβουλίου της Επικρατείας χρειάζεται να έχει βεβαιωθεί το γνήσιο της υπογραφής του Γραμματέως από τον αντίστοιχο Προϊστάμενο του δικαστηρίου.
 • Έγγραφα που δεν επισημειώνονται με το Apostille επικυρώνονται από το Πρωτοδικεία ή τις Εισαγγελίες πρωτοδικών (την Εισαγγελία Πρωτοδικών για την Αθήνα – πρώην Σχολή Ευελπίδων, Νέα Κυψέλη, κτίριο 16, 2ος όροφος, αριθμοί τηλεφώνου: (210) 8827664 και (210) 8833122).
 • Σε κάθε δικαστικής φύσεως δημόσιο έγγραφο, επιβάλλεται με την υπ΄αριθμ. 47999 (Φ.Ε.Κ. 1399/τ. Β’/ 07-6-2013) απόφαση, τέλος ύψους 10 ευρώ (€10), με διπλότυπο ειπράξεως τύπου Β για την επίθεση της Σφραγίδας της Διεθνούς Συμβάσεως Χάγης της 5ης Οκτωβρίου 1961. Το παράβολο αυτό εκδίδεται μόνο ηλεκτρονικά μέσω της ηλεκτρονικής υπηρεσίας e-Παράβολο της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (Γ.Γ.Π.Σ.) του Υπουργείου Οικονομικών. Καθώς και μεγαρόσημο ύψους τριών ευρώ (€3).
 • Για τα εκτός Αττικής δικαστικά έγγραφα αρμόδιες για το Apostille είναι οι κατά τόπους δικαστικές υπηρεσίες.
 • Τα έγγραφα των δημόσιων υπηρεσιών που αφορούν εμπορικές ή τελωνειακές πράξεις και τα τιμολόγια εξαιρούνται της επισημειώσεως.

Πηγή: Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής

Share
ΕΙΣΑΙ ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ?
Θέλεις να ενημερώνεσαι ΔΩΡΕΑΝ για φορολογικά θέματα που σε αφορούν?
Συμπλήρωσε απλά το email σου!

Κατηγορίες Φορολογικού Οδηγού

Η ιστοσελίδα μας χρησιμοποιεί cookies για να σας προσφέρει την καλύτερη δυνατή εμπειρία πλοήγησης. περισσότερα

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close

<