Αν βρίσκεστε σε μια χώρα της ζώνης SEPA (Ενιαίος Χώρος Πληρωμών σε Ευρώ – Single Euro Payment Area) μπορείτε να πληρώσετε φόρους και τέλη της Α.Α.Δ.Ε.  με SEPA Credit Transfer σε ευρώ με παραλήπτρια την Τράπεζα της Ελλάδος και αριθμό λογαριασμού ΙΒΑΝ καθώς και πληροφορίες εμβάσματος σύμφωνα με τις οδηγίες ανά φόρο ή τέλος.
Μετά την είσοδο στο site www.aade.gr επιλέγετε « Υπηρεσίες προς Πολίτες » και  » Πληρωμή φόρων και τελών από χώρες της ζώνης SEPA » , όπου εμφανίζεται ο μεγάλος πίνακας με τις οδηγίες.
Επιλέγετε ανάλογα τον φόρο ή το τέλος που επιθυμείτε να πληρώσετε.
Για παράδειγμα αν επιθυμείτε να πληρώσετε ένα χρέος για βεβαιωμένες οφειλές ακολουθείτε την εξής διαδρομή :
1) Παραλήπτρια Τράπεζα : BNGRGRAA (Τράπεζα Ελλάδος)
2) IBAN : GR3901000230000000481090509
3) Information field (πληροφοριακό πεδίο): Πληκτρολογούν ΜΟΝΟ τα 30 ψηφία της Ταυτότητας οφειλής.
4) Νόμισμα EUR

Παρατηρήσεις

α) Στο πίνακα που ανοίγει, περιγράφει επακριβώς τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσει ο φορολογούμενος για να πληρώσει οφειλές μέσω διαδικασίας SEPA.
β) Προσοχή στο πληροφοριακό πεδίο που είναι ελεύθερο περιεχομένου, για τις ξένες τράπεζες πληκτρολογούμε μόνο τα 30 ψηφία. 
γ) Ο χρόνος απόρριψης κυμαίνεται από 8 έως 10 ημέρες που σημαίνει ότι, πιθανόν να χάνουμε τις καταληκτικές ημερομηνίες καταβολής των φόρων.
δ) Προσοχή ! !  δεν επιλέγουμε διαδικασία SWIFT αλλά SEPA .