X
Menu
X

Η πρώτη λίστα φορολογικών παραδείσων που εγκρίθηκε από την ΕΕ

Η πρώτη λίστα φορολογικών παραδείσων που εγκρίθηκε από την ΕΕ

Το Συμβούλιο ενέκρινε και δημοσίευσε κατάλογο της ΕΕ για τις μη συνεργάσιμες περιοχές δικαιοδοσίας σε φορολογικά θέματα, με στόχο την προώθηση της καλής διακυβέρνησης παγκοσμίως.

Ο κατάλογος προορίζεται να συνεισφέρει στις προσπάθειες πρόληψης της φορολογικής απάτης και της φοροδιαφυγής. Οι εργασίες του Συμβουλίου σχετικά με τον κατάλογο διενεργήθηκαν παράλληλα με τον ΟΟΣΑ.

«Έχουμε ήδη δείγματα της σημασίας αυτής της πρωτοβουλίας, καθώς πολλές χώρες έχουν καταβάλει προσπάθειες, ώστε να τηρηθεί η προθεσμία για την ανάληψη δεσμεύσεων βάσει των κριτηρίων μας» δήλωσε ο κ. Toomas Tõniste, Υπουργός Οικονομικών της Εσθονίας, η οποία ασκεί την Προεδρία του Συμβουλίου αυτό το εξάμηνο. «Είναι, όμως, επίσης σημαντικό να παρακολουθούμε προσεκτικά την εφαρμογή των δεσμεύσεων που έχουν αναλάβει οι εταίροι μας σε όλον τον κόσμο.»

«Δεν πρόκειται για αποσπασματική προσπάθεια», συνέχισε ο κ. Tõniste. «Θα επανεξετάζουμε τακτικά και θα επικαιροποιούμε τον κατάλογο τα επόμενα χρόνια. Στόχος μας είναι να διασφαλίσουμε ότι η χρηστή διακυβέρνηση στον φορολογικό τομέα θα καθιερωθεί ως ο νέος κανόνας.»

Το Συμβούλιο συμφώνησε επίσης σχετικά με τη συμβολή της ΕΕ στις συζητήσεις που πραγματοποιούνται σε διεθνές επίπεδο για τη «φορολογία της ψηφιακής οικονομίας». Τα συμπεράσματά του θα χρησιμεύσουν επίσης ως σημείο αναφοράς για τις περαιτέρω εργασίες σε επίπεδο ΕΕ, μεταξύ άλλων εν όψει των νομοθετικών προτάσεων της Επιτροπής που αναμένονται στις αρχές του 2018.

Είναι αναγκαία η ανάληψη δράσης καθώς η ψηφιακή οικονομία αποτελεί πρόκληση για τις κοινώς αποδεκτές έννοιες των διεθνών φορολογικών κανόνων. Οι ισχύοντες φορολογικοί κανόνες σχεδιάστηκαν για την παραδοσιακή οικονομία και δεν ισχύουν για δραστηριότητες που δεν απαιτούν φυσική παρουσία στη χώρα όπου πωλούνται αγαθά και υπηρεσίες.

Το Συμβούλιο ενέκρινε νέους κανόνες όσον αφορά τον ΦΠΑ για το ηλεκτρονικό εμπόριο. Στόχος των προτάσεων, που εντάσσονται στη στρατηγική της ΕΕ για την «ψηφιακή ενιαία αγορά», είναι να διευκολύνουν τη συμμόρφωση προς τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τον ΦΠΑ για τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στο διαδίκτυο. Επιπλέον, θα διευκολύνουν την είσπραξη του ΦΠΑ όταν οι καταναλωτές αγοράζουν αγαθά και υπηρεσίες μέσω διαδικτύου, και από τρίτες χώρες.

Το Συμβούλιο έκανε επισκόπηση των εργασιών σχετικά με δέσμη μέτρων για τη μείωση κινδύνου στον τραπεζικό τομέα και με πρόταση για ένα ευρωπαϊκό σύστημα ασφάλισης καταθέσεων.

Επίσης, η Επιτροπή ενημέρωσε σχετικά με τις εργασίες για την εφαρμογή του σχεδίου δράσης του Συμβουλίου, του Ιουλίου του 2017, για τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια στον τραπεζικό τομέα.

Σημειώθηκε πρόοδος όσον αφορά τη δέσμη μέτρων για τον τραπεζικό τομέα και επετεύχθη προκαταρκτική συμφωνία σε ευρύ φάσμα ζητημάτων. Ωστόσο, εκκρεμεί η επίλυση ορισμένων πολιτικών θεμάτων, τα οποία προσδιορίζονται με σαφήνεια στην έκθεση προόδου της Προεδρίας.

Το Συμβούλιο περάτωσε τη διαδικασία υπερβολικού ελλείμματος για το Ηνωμένο Βασίλειο και διαπίστωσε ότι η Ρουμανία δεν έλαβε αποτελεσματικά μέτρα για τη διόρθωση σημαντικής δημοσιονομικής απόκλισης.

Εξέδωσε αναθεωρημένη σύσταση προς τη Ρουμανία βάσει της «διαδικασίας σημαντικής απόκλισης».

Μόνο δύο από τα 28 κράτη μέλη της ΕΕ εξακολουθούν να υπόκεινται σε διαδικασίες υπερβολικού ελλείμματος, συνεχίζοντας τη θετική τάση που παρατηρείται από το 2011.

Ερωτήσεις και απαντήσεις σχετικά με τον κατάλογο των μη συνεργαζόμενων φορολογικών δικαιοδοσιών της ΕΕ

Γιατί συνέταξε η ΕΕ κατάλογο των μη συνεργαζόμενων φορολογικών δικαιοδοσιών;

Ο νέος κατάλογος αποτελεί μέρος των εργασιών της ΕΕ για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και φοροαποφυγής. Θα βοηθήσει την ΕΕ να αντιμετωπίσει πιο έντονα τις εξωτερικές απειλές στις φορολογικές βάσεις των κρατών μελών και να αντιμετωπίσει τις τρίτες χώρες που αρνούνται να συμμορφωθούν με το φορολογικό δίκαιο.

Μέχρι σήμερα, τα κράτη μέλη είχαν μια μπερδεμένη προσέγγιση για την αντιμετώπιση των φορολογικών παραδείσων, η οποία είχε περιορισμένο αντίκτυπο. Στην εξωτερική της στρατηγική για την αποτελεσματική φορολογία, η Επιτροπή πρότεινε ότι ένας κοινός κατάλογος της ΕΕ θα μπορούσε να αποτελέσει έναν πιο αποτελεσματικό τρόπο αντιμετώπισης των χωρών που ενθαρρύνουν τις καταχρηστικές φορολογικές πρακτικές. Τα κράτη μέλη συμφώνησαν ότι ένας ενιαίος κατάλογος της ΕΕ θα είχε πολύ μεγαλύτερη βαρύτητα από ένα μείγμα εθνικών καταλόγων και θα είχε σημαντικό αποτρεπτικό αποτέλεσμα στις προβληματικές τρίτες χώρες.

Η διαδικασία καταχώρισης στην ΕΕ απαιτεί επίσης αλλαγή. Δημιουργεί ένα θετικό κίνητρο για τους διεθνείς εταίρους να βελτιώσουν τα φορολογικά τους συστήματα όταν υπάρχουν αδυναμίες στη διαφάνεια τους και σε δίκαια φορολογικά πρότυπα. Σε ολόκληρη τη διαδικασία καταχώρισης στην ΕΕ, πολλές χώρες συνεργάζονται με τα κράτη μέλη για την αντιμετώπιση των ελλείψεων που διαπιστώνονται στα φορολογικά τους συστήματα.


Γιατί δεν αξιολογήθηκαν τα κράτη μέλη της ΕΕ για αυτόν τον κατάλογο;

Ο κατάλογος της ΕΕ είναι ένα εργαλείο για την αντιμετώπιση εξωτερικών απειλών κατά των φορολογικών βάσεων των κρατών μελών. Αποτελεί επίσης μέσο για την προώθηση περισσότερο διαλόγου και συνεργασίας με διεθνείς εταίρους σε φορολογικά θέματα.

Εντός της ΕΕ, χρησιμοποιούνται διάφορα εργαλεία για τη διασφάλιση δίκαιης και διαφανούς φορολογίας. Για παράδειγμα, τα κράτη μέλη δεσμεύονται από νέους νέους κανόνες διαφάνειας και μέτρα κατά της φοροαποφυγής, χάρη στην φιλόδοξη ατζέντα της ΕΕ κατά της φοροδιαφυγής. Η ΕΕ οδηγεί επίσης ως παράδειγμα όσον αφορά την εφαρμογή των μέτρων BEPS του ΟΟΣΑ και των διεθνών προτύπων διαφάνειας, τα οποία κατοχυρώνονται πλέον στο σκληρό δίκαιο της ΕΕ.

Οι νομοθεσίες των κρατών μελών έχουν συμμορφωθεί με αυτά τα παγκόσμια πρότυπα τα τελευταία τρία χρόνια, μέσω πολλών νομοθετικών πράξεων που έχουν συμφωνηθεί σε επίπεδο ΕΕ. Χάρη σε αυτές τις αλλαγές, η ΕΕ είναι πλέον η μόνη πρωτοπόρος όσον αφορά τα φορολογικά πρότυπα. Εξάλλου, τα φορολογικά καθεστώτα των κρατών μελών υπόκεινται επίσης σε υψηλό βαθμό ελέγχου εντός της ΕΕ και αμφισβητούνται εάν θεωρηθούν άδικα. Ο κώδικας δεοντολογίας για τη φορολογία των επιχειρήσεων καθορίζει αρχές για δίκαιους φορολογικούς ανταγωνισμούς, τους οποίους τηρούν όλα τα κράτη μέλη. Η Επιτροπή ξεκίνησε επίσης έρευνες για τις κρατικές ενισχύσεις όταν υποπτευόταν ότι τα κράτη μέλη χορήγησαν αθέμιτα φορολογικά πλεονεκτήματα σε ορισμένες εταιρείες.

 

Πώς καταρτίστηκε ο κατάλογος;

Τον Μάιο του 2016, οι υπουργοί οικονομικών της ΕΕ ενέκριναν τη νέα διαδικασία εισαγωγής που περιγράφεται στην εξωτερική στρατηγική και εν συνεχεία συμφώνησαν σε κοινά κριτήρια αξιολόγησης των επιλεγμένων χωρών.

Ο κατάλογος καταρτίστηκε μέσω μιας διαδικασίας τριών βημάτων:

1: Προεπιλογή: Τον Σεπτέμβριο του 2016, η Επιτροπή προχώρησε σε εκτίμηση 213 χωρών που χρησιμοποίησαν περισσότερους από 1600 διαφορετικούς δείκτες. Οι δείκτες αυτοί συμβάλλουν στην ταξινόμηση των χωρών ανάλογα με τους οικονομικούς δεσμούς τους με την ΕΕ, τη χρηματοπιστωτική δραστηριότητα, τη νομική και θεσμική σταθερότητα και τα επίπεδα χρηστής διακυβέρνησης. Τα στοιχεία αυτά καταρτίστηκαν σε έναν πίνακα αποτελεσμάτων και βοήθησαν τα κράτη μέλη να αποφασίσουν ποιες χώρες θα πρέπει να εξεταστούν λεπτομερέστερα. Με βάση τον πίνακα αποτελεσμάτων, τα κράτη μέλη αποφάσισαν ποιες χώρες πρέπει να εξεταστούν σε βάθος.

2: Έλεγχος: Όλες οι δικαιοδοσίες που επελέγησαν για έλεγχο έλαβαν πρόσκληση επισήμως, προκειμένου να δώσουν τις απαραίτητες εξηγήσεις στην Ε.Ε.. Στη συνέχεια, οι εμπειρογνώμονες των κρατών μελών αξιολόγησαν σε βάθος τα φορολογικά συστήματα των επιλεγέντων δικαιοδοσιών, χρησιμοποιώντας τα συμφωνηθέντα κριτήρια. Υπήρξαν πολλές επαφές με τις δικαιοδοσίες κατά το στάδιο της εξέτασης, για να ζητήσουν διευκρινίσεις, πληροφορίες και εξηγήσεις και από τις δύο πλευρές.

3: Καταχώριση: Μόλις οι ειδικοί είχαν τελειώσει το στάδιο εξέτασης, έδωσαν τα ευρήματά τους στην Ομάδα Κώδικα Συμπεριφοράς. Σε αυτή τη βάση, εστάλη επιστολή σε κάθε δικαιοδοσία, είτε επιβεβαιώνοντας ότι συμμορφώθηκαν με τα κριτήρια είτε υπογράμμισαν ελλείψεις των φορολογικών τους συστημάτων. Οι δικαστικές αρχές κλήθηκαν να αναλάβουν δεσμεύσεις υψηλού επιπέδου για την αντιμετώπιση των εντοπισθέντων ελλείψεων

 

Ποια κριτήρια χρησιμοποιήθηκαν στη διαδικασία κατάταξης στην ΕΕ για την αξιολόγηση των χωρών;

Τα κριτήρια καταχώρισης της ΕΕ είναι σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα και αντικατοπτρίζουν τα πρότυπα καλής διακυβέρνησης που τα κράτη μέλη συμμορφώνονται με τα ίδια. Αυτά είναι:

  • Διαφάνεια: Η χώρα θα πρέπει να συμμορφώνεται με τα διεθνή πρότυπα για την αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών και την ανταλλαγή πληροφοριών κατόπιν αιτήματος. Θα πρέπει επίσης να επικυρώσει την πολυμερή σύμβαση του ΟΟΣΑ ή να υπογράψει διμερείς συμφωνίες με όλα τα κράτη μέλη, προκειμένου να διευκολυνθεί αυτή η ανταλλαγή πληροφοριών. Μέχρι τον Ιούνιο του 2019, η ΕΕ απαιτεί μόνο δύο από τα τρία κριτήρια διαφάνειας. Μετά από αυτό, οι χώρες θα πρέπει να πληρούν και τις τρεις απαιτήσεις διαφάνειας για να αποφύγουν την εγγραφή τους.
  • Δίκαιος φορολογικός ανταγωνισμός: Η χώρα δεν πρέπει να έχει επιβλαβή φορολογικά καθεστώτα, τα οποία αντιβαίνουν στις αρχές του Κώδικα Συμπεριφοράς της ΕΕ ή του Φόρουμ του ΟΟΣΑ για τις επιβλαβείς φορολογικές πρακτικές. Όσοι επιλέγουν να μην εφαρμόζουν φορολογία εταιρειών ή μηδενικού συντελεστή θα πρέπει να διασφαλίζουν ότι αυτό δεν ενθαρρύνει τεχνητές υπεράκτιες δομές χωρίς πραγματική οικονομική δραστηριότητα.
  • Εφαρμογή BEPS: Η χώρα πρέπει να έχει δεσμευτεί να εφαρμόσει τα ελάχιστα πρότυπα του ΟΟΣΑ για τη διάβρωση της βάσης και τη μετατόπιση κέρδους (BEPS).

 

Ποιος ήταν υπεύθυνος για τον έλεγχο των επιλεγμένων δικαιοδοσιών;

Η διαδικασία οδήγησε τα κράτη μέληΟρίστηκαν εθνικοί φορολογικοί εμπειρογνώμονες για την εξέταση των φορολογικών συστημάτων των επιλεγμένων τρίτων χωρών. Αυτοί οι εμπειρογνώμονες ομαδοποιήθηκαν σε ομάδες, οι οποίες εξέτασαν τις δικαιοδοσίες κατά τα συμφωνηθέντα κριτήρια. Οι επιτροπές εμπειρογνωμόνων έλαβαν οδηγίες από την ομάδα κώδικα δεοντολογίας και τεχνική υποστήριξη από την Επιτροπή.


Οι χώρες που εξετάστηκαν είχαν την ευκαιρία να παρουσιάσουν την υπόθεσή τους;

Ναί. Από την αρχή της διαδικασίας, η Επιτροπή τόνισε ότι η διαδικασία εισαγωγής στην ΕΕ πρέπει να είναι όσο το δυνατόν πιο δίκαιη, διαφανής και ανοικτή. Σε κάθε επόμενο στάδιο δόθηκε υψηλή προτεραιότητα στην εξασφάλιση ότι οι ενδιαφερόμενες χώρες αντιλαμβάνονται τη διαδικασία και θα μπορούσαν να απαντήσουν. Για το σκοπό αυτό διεξήχθησαν πολλές διμερείς και πολυμερείς συναντήσεις και υπήρξε εκτεταμένη αλληλογραφία μεταξύ των κρατών μελών και των σχετικών δικαιοδοσιών.

Οι αρμόδιες αρχές έστειλαν επίσημη επιστολή όταν επιλέχτηκαν για έλεγχο τον Ιανουάριο του 2017. Στο τέλος της διαδικασίας εξέτασης, έλαβαν μια άλλη επιστολή είτε επιβεβαιώνοντας ότι συμμορφώνονταν είτε ζητώντας τους να κάνουν συγκεκριμένες βελτιώσεις στα φορολογικά τους συστήματα. Σε κάθε στάδιο, οι δικαιοδοσίες ενθαρρύνθηκαν να συνεργαστούν με την ΕΕ, να παράσχουν κάθε χρήσιμη πληροφορία και να αναζητήσουν τις διευκρινίσεις που χρειάζονται. Κάθε χώρα είχε την ευκαιρία να παρουσιάσει τη θέση της, να αντιμετωπίσει τις ανησυχίες της και να συζητήσει πώς να εμβαθύνει τη συνεργασία τους με την ΕΕ σε φορολογικά θέματα.

 

Ποιες θετικές αλλαγές μπορούν ήδη να θεωρηθούν ως αποτέλεσμα της διαδικασίας κατάταξης της ΕΕ;

Βασικό πλεονέκτημα της διαδικασίας κατάταξης στην ΕΕ είναι ότι ξεκίνησε εκ νέου συζητήσεις για τη χρηστή διακυβέρνηση στον τομέα της φορολογίας και ώθησε τις χώρες να βελτιώσουν τα φορολογικά τους συστήματα, σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα. Πολλές δικαιοδοσίες συνεργάστηκαν στενά με την ΕΕ κατά τη διαδικασία εισαγωγής και ανέλαβαν σταθερές δεσμεύσεις για την επίλυση προβλημάτων που εντοπίστηκαν στα φορολογικά τους συστήματα. Πολλοί άλλοι βελτίωσαν πραγματικά τα πρότυπά τους αμέσως, ανταποκρινόμενοι στην άσκηση κατάταξης στην ΕΕ.


Ποια είναι η κατανομή των δεσμεύσεων που ανέλαβαν οι δικαιοδοσίες για τη βελτίωση των φορολογικών τους προτύπων;

Συνολικά, 47 χώρες δεσμεύθηκαν να βελτιώσουν τα πρότυπα διαφάνειας. Μόλις εκπληρωθούν, οι δεσμεύσεις αυτές θα πρέπει να ενισχύσουν το περιβάλλον της φορολογικής χρηστής διακυβέρνησης σε παγκόσμιο επίπεδο. Οι εργασίες πρέπει να συνεχίσουν να επανεξετάζουν την κατάσταση σε όλη τη διάρκεια του 2018.

 

Τι είδους αναλήψεις υποχρεώσεων πραγματοποίησαν οι χώρες σε απάντηση της διαδικασίας κατάταξης στην ΕΕ;

Τα κράτη μέλη συμφώνησαν να μην απαριθμήσουν τις δικαιοδοσίες εάν δεσμευτούν να αντιμετωπίσουν τις ελλείψεις που διαπιστώθηκαν κατά τη διαδικασία εξέτασης. Αυτές οι δεσμεύσεις έπρεπε να γίνουν σε υψηλό πολιτικό επίπεδο (π.χ. Υπουργός Οικονομικών) και να δώσουν ένα σαφές εγχώριο χρονοδιάγραμμα για την εφαρμογή των αλλαγών. Οι δεσμεύσεις αφορούσαν τα κριτήρια χρηστής διακυβέρνησης που χρησιμοποιήθηκαν στη διαδικασία εισαγωγής.

Improve Transparency Standards Armenia; Bosnia & Herzegovina; Botswana
Cape Verde; Hong Kong SAR; Curaçao; Fiji; Former Yugoslav Republic of Macedonia; Jamaica; Georgia; Maldives; Montenegro
Morocco; New Caledonia; Oman; Peru; Qatar; Serbia; Swaziland; Taiwan; Thailand; Turkey; Viet Nam.
Improve Fair Taxation Andorra; Armenia; Aruba; Belize; Botswana; Cape Verde; Cook Islands; Curaçao; Fiji; Hong Kong SAR; Jordan; Labuan Island; Liechtenstein;  Malaysia; Maldives; Mauritius; Morocco; Niue; St Vincent & Grenadines; San Marino; Seychelles; Switzerland; Taiwan, Thailand, Turkey;  Uruguay; Viet Nam.
Introduce substance requirements Bermuda; Cayman Islands; Guernsey; Isle of Man; Jersey; Vanuatu.
Commit to apply OECD BEPS measures Albania; Armenia; Aruba; Bosnia & Herzegovina; Cape Verde; Cook Islands; Faroe Islands; Fiji; Former Yugoslav Republic of Macedonia; Greenland; Jordan; Maldives; Montenegro; Morocco; Nauru; New Caledonia; Niue; Saint Vincent & Grenadines; Serbia; Swaziland; Taiwan; Vanuatu.

 

Γιατί η ΕΕ δεν αποκλείει τις αναπτυσσόμενες χώρες από τη διαδικασία εισαγωγής στην ΕΕ;

Η ειδική κατάσταση των αναπτυσσόμενων χωρών ελήφθη πλήρως υπόψη σε όλη τη διαδικασία καταχώρισης στην ΕΕ. Η Επιτροπή απέκλεισε 48 λιγότερο αναπτυγμένες χώρες από την προκαταρκτική αξιολόγηση, σε αναγνώριση των ιδιαίτερων περιορισμών που αντιμετωπίζουν. Επιπλέον, οι αναπτυσσόμενες χώρες χωρίς χρηματοπιστωτικά κέντρα έλαβαν επιπλέον χρόνο για να ανταποκριθούν στα αναμενόμενα πρότυπα, όταν εντοπίστηκαν ελλείψεις στα φορολογικά τους συστήματα όσον αφορά τη διαφάνεια και την εφαρμογή του BEPS.

 

Ποιες κυρώσεις θα ισχύουν για τις χώρες του καταλόγου;

Ο κατάλογος της ΕΕ θα πρέπει να έχει πραγματικό αντίκτυπο στις ενδιαφερόμενες χώρες, χάρη στα νέα νομοθετικά μέτρα της ΕΕ.

Πρώτον, μετά τις προτάσεις της Επιτροπής, ο κατάλογος της ΕΕ συνδέεται τώρα με τη χρηματοδότηση της ΕΕ στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ταμείου για την Αειφόρο Ανάπτυξη (EFSD), του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων (EFSI) και της Εντολής Εκτακτη Χορήγησης (ELM). Τα κεφάλαια από αυτά τα μέσα δεν μπορούν να διοχετευθούν μέσω οντοτήτων στις εισηγμένες χώρες. Μόνο οι άμεσες επενδύσεις στις χώρες αυτές (δηλαδή η χρηματοδότηση επιτόπιων έργων) θα επιτρέπονται, προκειμένου να διατηρηθούν οι στόχοι ανάπτυξης και βιωσιμότητας.

Δεύτερον, η Επιτροπή έκανε αναφορά στον κατάλογο σε άλλες σχετικές νομοθετικές προτάσεις. Για παράδειγμα, η δημόσια πρόταση αναφοράς ανά χώρα περιλαμβάνει αυστηρότερες απαιτήσεις υποβολής εκθέσεων για πολυεθνικές με δραστηριότητες σε εισηγμένες χώρες. Στις προτεινόμενες απαιτήσεις διαφάνειας για τους διαμεσολαβητές, ένα φορολογικό σύστημα που κατευθύνεται μέσω μιας εισηγμένης χώρας της ΕΕ θα καταγράφεται αυτόματα στις φορολογικές αρχές. Η Επιτροπή εξετάζει επίσης τη νομοθεσία σε άλλους τομείς πολιτικής, προκειμένου να διαπιστώσει πού μπορούν να εισαχθούν περαιτέρω συνέπειες για τις εισηγμένες στο κατάλογο χώρες.

Εκτός από τις διατάξεις της ΕΕ, η Επιτροπή ενθάρρυνε τα κράτη μέλη να συμφωνήσουν σε συντονισμένες κυρώσεις για την εφαρμογή σε εθνικό επίπεδο εναντίον των περιγραφόμενων δικαιοδοσιών. Πρώτα βήματα έχουν γίνει προς αυτή την κατεύθυνση. Τα κράτη μέλη συμφώνησαν σε ένα σύνολο αντιμέτρων τα οποία μπορούν να επιλέξουν να εφαρμόσουν κατά των χωρών που απαριθμούνται. Αυτά περιλαμβάνουν μέτρα όπως η αυξημένη παρακολούθηση και οι έλεγχοι, οι παρακρατούμενοι φόροι, οι ειδικές απαιτήσεις τεκμηρίωσης και οι διατάξεις κατά της κατάχρησης. Η Επιτροπή θα στηρίξει το έργο των κρατών μελών για την ανάπτυξη μιας πιο δεσμευτικής και οριστικής προσέγγισης των κυρώσεων για τον κατάλογο της ΕΕ το 2018.


Θα ενημερωθεί η λίστα;

Ναί. Ο κατάλογος θα ενημερώνεται τουλάχιστον μία φορά το χρόνο. Η επικαιροποίηση αυτή θα βασίζεται στη συνεχή παρακολούθηση των εισηγμένων χωρών, καθώς και εκείνων που έχουν δεσμευτεί να βελτιώσουν τα φορολογικά τους συστήματα. Ανάλογα με τις εξελίξεις, τα κράτη μέλη μπορούν επίσης να αποφασίσουν να εξετάσουν ακόμη περισσότερες χώρες το 2018. Θα καταρτισθεί ενδιάμεση έκθεση έως τα μέσα του 2018 για να αξιολογηθεί η πρόοδος που σημειώθηκε.

Από τον Ιούνιο του 2019 τίθενται σε εφαρμογή αυστηρότερα κριτήρια διαφάνειας, πράγμα που απαιτεί επαναξιολόγηση όλων των δικαιοδοσιών για να εξασφαλιστεί ότι είναι συμβατά. Τα κριτήρια καταχώρισης της ΕΕ θα ενημερωθούν επίσης στο μέλλον, ώστε να αντανακλούν νέα στοιχεία που συμφώνησαν τα κράτη μέλη, όπως η διαφάνεια σχετικά με την πραγματική ιδιοκτησία, καθώς και οι πιθανές εξελίξεις σε διεθνές επίπεδο.

 

Πώς μπορεί μια χώρα να απαλλαγεί από τη λίστα από την ΕΕ;

Μια χώρα θα αφαιρεθεί από τον κατάλογο μόλις αντιμετωπίσει τα ζητήματα που απασχολούν την ΕΕ και έχει φέρει το φορολογικό της σύστημα πλήρως σύμφωνο με τα απαιτούμενα κριτήρια χρηστής διακυβέρνησης. Ο κώδικας δεοντολογίας θα είναι υπεύθυνος για την επικαιροποίηση του καταλόγου της ΕΕ και θα συστήσει χώρες προς απομάκρυνση από το Συμβούλιο.

 

Είναι ο κατάλογος της ΕΕ σύμφωνος με τη διεθνή ατζέντα για τη χρηστή διακυβέρνηση στον τομέα της φορολογίας;

Ναι, ο κατάλογος της ΕΕ υποστηρίζει σθεναρά το πρόγραμμα για τη διεθνή φορολογική χρηστή διακυβέρνηση. Τα κριτήρια καταχώρισης της ΕΕ αντανακλούν τα διεθνώς συμφωνημένα πρότυπα και οι χώρες ενθαρρύνονται να τηρήσουν τα εν λόγω πρότυπα για να αποφύγουν την εγγραφή τους. Η ΕΕ έλαβε επίσης υπόψη τις εκτιμήσεις του ΟΟΣΑ σχετικά με τα πρότυπα διαφάνειας και τα φορολογικά καθεστώτα των χωρών, στο πλαίσιο της διαδικασίας εξέτασης. Η Επιτροπή και τα κράτη μέλη βρίσκονταν σε στενή και τακτική επαφή με τον ΟΟΣΑ καθ ‘όλη τη διάρκεια της διαδικασίας κατάταξης, προκειμένου να διασφαλίσουν ότι οι δραστηριότητες της ΕΕ και του διεθνούς αυτού χώρου παρέμειναν συμπληρωματικές και αλληλοενισχυόμενες.

 

Πώς διαφέρει η Ευρωπαϊκή Ένωση από τον κατάλογο που δημοσίευσε ο ΟΟΣΑ τον Ιούλιο;

Ο κατάλογος του ΟΟΣΑ επικεντρώθηκε σε χώρες που δεν πληρούσαν τα διεθνή πρότυπα διαφάνειας, όπως ζήτησε η G20. Ο κατάλογος της ΕΕ βασίζεται σε ευρύτερο σύνολο κριτηρίων χρηστής διακυβέρνησης. Εκτός από τη διαφάνεια, καλύπτει επίσης τη δίκαιη φορολογία, την τήρηση των προτύπων BEPS και το επίπεδο φορολογίας, όπου αυτό μπορεί να ενθαρρύνει τις τεχνητές δομές και ρυθμίσεις. Ως εκ τούτου, υπήρχε ευρύτερο πεδίο εφαρμογής στη διαδικασία καταχώρισης στην ΕΕ. Αυτό συμβαδίζει με το ευρύ φάσμα των προτύπων φορολογικής χρηστής διακυβέρνησης που τηρούν τα ίδια τα κράτη μέλη της ΕΕ.

Πηγή: Taxheaven

Share

Τα κείμενα αυτά δεν αποτελούν προσωποποιημένη υπηρεσία, συμβουλή ή υπόδειξη προς οποιονδήποτε Πελάτη, αλλά γενική καταγραφή και σχολιασμό επί επίκαιρων ή καίριων θεμάτων φορολογικού ενδιαφέροντος.

ΕΙΣΑΙ ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ?
Θέλεις να ενημερώνεσαι ΔΩΡΕΑΝ για φορολογικά θέματα που σε αφορούν?
Συμπλήρωσε απλά το email σου!

Η ιστοσελίδα μας χρησιμοποιεί cookies για να σας προσφέρει την καλύτερη δυνατή εμπειρία πλοήγησης. περισσότερα

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close

<