X
Menu
X

Δηλώσεις ακινήτων

Πώληση ακινήτου στην αλλοδαπή από φορολογικό κάτοικο Ελλάδος Eάν είστε φορολογικός κάτοικος Ελλάδας και επιθυμείτε να διαθέσετε προς πώληση ακίνητο που αποκτήσατε στην αλλοδαπή, το άρθρο που ακολουθεί σας ενδιαφέρει! Από την ανάλυση που ακολουθεί θα ενημερωθείτε για τις φορολογικές υποχρεώσεις που απορρέουν από την ρευστοποίηση αυτού καθώς και τα σημεία προσοχής που θα σας προφυλάξουν από λάθη και παραλείψεις. Οι κατηγορίες φορολογουμένων που πωλούν ακίνητο στο εξωτερικό και βάσει των οποίων θα ακολουθήσει η ανάλυση μας είναι: 1) φορολογικός κάτοικος Ελλάδας 2) πρώην φορολογικός κάτοικος εξωτερικού και νυν φορολογικός κάτοικος Ελλάδας 3) φορολογικός κάτοικος εξωτερικού. 1. Εάν φυσικό πρόσωπο,[...]
Η ΑΑΔΕ κοινοποίησε το νέο εγχειρίδιο απαντήσεων στα συνηθέστερα ερωτήματα που αφορούν σε φορολογικά θέματα για τη βραχυχρόνια μίσθωση ακινήτων, στο πλαίσιο της οικονομίας του διαμοιρασμού. 1. Πότε μια μίσθωση ακινήτου θεωρείται ως βραχυχρόνια, στο πλαίσιο της οικονομίας του διαμοιρασμού; Οι διατάξεις του άρθρου 111 του ν. 4446/2016 (Α 240) και του άρθρου 39Α του ν. 4172/2013 (Α’ 167) αναφέρονται αποκλειστικά και μόνο στις Βραχυχρόνιες Μισθώσεις, που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο της «οικονομίας του διαμοιρασμού», δηλαδή μισθώσεις ακινήτων που συνάπτονται μέσω των ψηφιακών πλατφορμών για συγκεκριμένη χρονική διάρκεια, μικρότερη του έτους και όταν δεν παρέχονται άλλες υπηρεσίες, πλην της διαμονής και της παροχής κλινοσκεπασμάτων (εφεξής[...]

Υπολογισμός Ενιαίου Φόρου Ακινήτων ΕΝΦΙΑ

Τελευταία ενημέρωση: 11 October 2015
Ενημερωθείτε για τον τρόπο υπολογισμού του ΕΝΦΙΑ. Ο ενιαίος φόρος ακινήτων (ΕΝΦΙΑ) εφαρμόζεται στο σύνολο της ακίνητης περιουσίας και είναι το άθροισμα κύριου και συμπληρωματικού φόρου. Επιβάλλεται χωρίς αφορολόγητο όριο σε όλα ανεξαιρέτως τα ακίνητα που κατέχουν τα φυσικά και τα νομικά πρόσωπα και υπολογίζεται ως εξής: 1) Κατοικίες και λοιπά κτίσματα. Για τον υπολογισμό του Ενιαίου Φόρου στις περιπτώσεις των κατοικιών και των λοιπών κτισμάτων θα λαμβάνονται υπόψη οι ακόλουθοι συντελεστές: α) Ο Βασικός  ή Κύριος Φόρος (Β.Φ.), σε ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο. Ο Βασικός Φόρος θα προκύπτει με βάση μία κλίμακα αποτελούμενη από 20 συντελεστές. Στην κλίμακα αυτή, ο Βασικός Φόρος κυμαίνεται[...]
Υποχρεώσεις και δικαιώματα κληρονόμου για το εισόδημα του αποθανόντος, δυνατότητα εκχώρησης ανείσπρακτων μισθωμάτων. Σύμφωνα με την ΠΟΛ 1208/2015, γίνεται δεκτό ότι ο κληρονόμος δύναται να υποβάλλει δήλωση εκχώρησης ανείσπρακτων μισθωμάτων για λογαριασμό του αποβιώσαντος, εφόσον αποδεδειγμένα δεν είχαν εισπραχθεί από τον δικαιούχο. Πιο συγκεκριμένα Σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 39 του ν. 4172/2013 τα εισοδήματα από την εκμίσθωση ακίνητης περιουσίας που θεωρούνται ότι έχουν αποκτηθεί κατά τις διατάξεις του παρόντος νόμου και τα οποία αποδεδειγμένα δεν έχουν εισπραχθεί από τον δικαιούχο, επιτρέπεται να μη συνυπολογίζονται στο συνολικό εισόδημά του, εφόσον εκχωρηθούν στο Δημόσιο χωρίς αντάλλαγμα. Υπόχρεος σε υποβολή[...]
Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για νομικό πρόσωπο το οποίο έχει αποκτήσει ακίνητο στην Ελλάδα ανεξάρτητα από την έδρα του Το νομικό πρόσωπο έπρεπε να είχε υποβάλει δήλωση στοιχείων ακινήτων το επόμενο έτος από την απόκτησή του.  Εάν δεν το έχει ήδη κάνει, οφείλει να το κάνει ηλεκτρονικά το έτος 2011 και να μεταφέρει τη δήλωση σε όλα τα επόμενα έτη. Για το έτος 2014 προκύπτει ΕΝΦΙΑ, ενώ για τα προηγούμενα έτη οφείλει επιπλέον να υποβάλει και δήλωση Φόρου Ακίνητης Περιουσίας, ώστε να καταβάλει το φόρο που αναλογεί.  Ανώνυμη εταιρεία ή εταιρεία περιορισμένης ευθύνης που έχει στο καταστατικό της ως[...]
Κάτοικος εξωτερικού με ακίνητη περιουσία στην Ελλάδα που, 1η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ:    Δεν έχει υποβάλλει δήλωση Ε9 ενώ έπρεπε να υποβληθεί, μπορεί να καταγράψει την ακίνητη περιουσία του από το έτος που την απέκτησε, ακολουθώντας τα πιο κάτω βήματα:  Πρέπει να έχει ή να αποκτήσει Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) στην Ελλάδα.  Πρέπει να έχει ορίσει φορολογικό εκπρόσωπο στην Ελλάδα, εφόσον δεν είναι φορολογικός κάτοικος Ελλάδας. Πρέπει να πάρει προσωπικούς κωδικούς taxisnet, με τους οποίους θα μπορεί να υποβάλει ηλεκτρονικά τη δήλωση στοιχείων ακινήτων. Θα την υποβάλει για το πρώτο έτος που είχε αυτή την υποχρέωση και θα τη μεταφέρει ηλεκτρονικά σε όλα[...]
Εάν θέλετε να μελετήσετε την υποβολή της δήλωσης ακίνητης περιουσίας Ε9 παραθέτουμε τον "οδηγό'' που έχει δημοσιευτεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την πληρέστερη ενημέρωσή σας, κατεβάστε τον παρακάτω οδηγό. Κατεβάστε τον πλήρη οδηγό συμπλήρωσης του Ε9 Διατίθεται σε αρχείο pdf για να μπορείτε να το τυπώσετε. ΚΑΤΕΒΑΣΜΑ
Τι σημαίνουν οι όροι, πλήρης κυριότητα, ψιλή κυριότητα και επικαρπία; Η κυριότητα είναι κατά κανόνα πλήρης, επιτρέπεται δηλαδή πλήρως στον κύριο η χρήση και η κάρπωση του πράγματος. Κάποιες φορές όμως η κυριότητα στερείται (αποψιλώνεται) των στοιχείων αυτών και περιορίζεται στην εξουσία του κυρίου να διαθέσει το πράγμα (εξουσία διάθεσης). Στις περιπτώσεις αυτές η κυριότητα λέγεται ψιλή και το δικαίωμα χρήσης και κάρπωσης του πράγματος λέγεται επικαρπία.   Πιο αναλυτικά: ΠΛΗΡΗΣ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑ   Η έννοια της πλήρους κυριότητας αναφέρεται σε ακίνητο, για το οποίο δεν υπάρχει δικαίωμα επικαρπίας από άλλο δικαιούχο. Η πλήρης κυριότητα κυμαίνεται σε ποσοστά και φθάνει μέχρι[...]
Εάν ο μισθωτής οφείλει μισθώματα, τότε ο ιδιοκτήτης κάτοικος εξωτερικού μπορεί να απαλλαγεί από την πληρωμή του φόρου εισοδήματος εκχωρώντας τα στο Δημόσιο. Πιο αναλυτικά, η εκχώρηση των ανείσπρακτων ενοικίων γίνεται με την υποβολή του συμπληρωμένου εντύπου δήλωσης εκχώρησης από τον εκχωρητή στη ΔΟΥ μετά το πέρας του φορολογικού έτους στο οποίο αφορούν και πριν την εμπρόθεσμη υποβολή της ετήσιας δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος. Στη δήλωση εκχώρησης αναγράφονται υποχρεωτικά οι Α.Φ.Μ. του εκμισθωτή (εκχωρητή) και του μισθωτή (οφειλέτη) και ο αριθμός δήλωσης πληροφοριακών στοιχείων ακίνητης περιουσίας, εφόσον η σύμβαση μίσθωσης έγινε μετά την 1/1/2014 ή ο αριθμός καταχώρησης μισθωτηρίου. Με τη δήλωση εκχώρησης[...]
Τροποποιητική δήλωση, λόγω λάθους ή παράλειψης, υποβάλλεται οποτεδήποτε, όχι όμως μετά την έκδοση εντολής ελέγχου από τη Φορολογική Διοίκηση ή την παραγραφή του δικαιώματος της Φορολογικής Διοίκησης για έλεγχο της αρχικής δήλωσης.  Οι τροποποιητικές δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος υποβάλλονται ηλεκτρονικά για το φορολογικό έτος 2014. Συμβουλή: Η διόρθωση σε περίπτωση λάθους καλό είναι να γίνεται εντός των προθεσμιών υποβολής της αρχικής δήλωσης, για αυτό ο φορολογούμενος λαμβάνοντας στα χέρια του το αποδεικτικό υποβολής της αρχικής δήλωσης οφείλει να το ελέγχει εκ νέου και σε περίπτωση παράλειψης να ενημερώνει το σύμβουλό του.  

Η ιστοσελίδα μας χρησιμοποιεί cookies για να σας προσφέρει την καλύτερη δυνατή εμπειρία πλοήγησης. περισσότερα

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close

<